Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Verkoper: 
FLOW FITNESS
Gyroscoopweg 118
1042AZ Amsterdam
(t) 020 4931050 (bereikbaar op werkdagen van 9:00 – 17:00)
[email protected]
KvK: 50341928
BTW: NL 8226.84.809 B01

Consument: 
De wederpartij van Verkoper bij een overeenkomst als bedoeld in Artikel 2.1 van deze Voorwaarden;

Werkdagen:
Alle kalenderdagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen, 1 januari, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag, de dagen die door de Overheid tot nationale feestdagen zijn of worden geproclameerd, en de dag waarop de verjaardag van H.M. de Koning officieel wordt gevierd;

Dagen:
Alle kalenderdagen

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen verkoper en consument waarop verkoper deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met verkoper, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Een overeenkomst komt pas dan tot stand indien verkoper een schriftelijke bevestiging stuurt.

ARTIKEL 3 AANBIEDINGEN EN OFFERTES

 1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij verkoper om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar.
 2. Verkoper is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de consument, bij voorkeur schriftelijk, binnen 30 dagen geschiedt. De in een offerte/website vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 3. Verkoper kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is verkoper daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij verkoper anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht verkoper niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

ARTIKEL 4 LEVERING EN RECHT VAN RETOUR

 1. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
 2. Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument nadat verkoper hem heeft verwittigd. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
 3. De datum en tijdstip van levering welke wordt vastgesteld is indicatief en kunnen geen rechten aan worden ontleend. Mocht de levering door de transporteur later dan de geplande datum plaatsvinden is de consument verplicht deze af te nemen. Mocht zij dit weigeren dan zal het gekochte worden geretourneerd en zal de consument aan Flow Fitness de gemaakte kosten verschuldigd zijn. Indien is overeengekomen dat levering in fasen zal worden uitgevoerd kan verkoper de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de consument de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 4. Verkoper blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.
 5. Indien is overeengekomen dat levering in fasen zal worden uitgevoerd kan verkoper de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de consument de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Indien verkoper gegevens behoeft van de consument in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat consument deze aan verkoper ter beschikking heeft gesteld.
 7. De maximale levertijd bedraagt 30 dagen tenzij anders overeengekomen. Indien de levertijd niet haalbaar is zal de verkoper de consument hier tijdig van op de hoogte stellen en de mogelijkheid bieden om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen dienen bij ontbinding binnen 30 dagen teruggestort te worden.
 8. De consument heeft het recht van retour binnen 30 dagen na levering van het product. Zonder opgave van reden kan de consument een product retourneren waarbij de aankoopprijs van het product terug wordt betaald. Het retour sturen van het product is kosteloos voor de consument. Voorwaarden voor het recht van retour:
  1. Het product mag niet gebruikt zijn en nog als nieuw opnieuw verkoopbaar te zijn.
  2. Het moet onbeschadigd, en compleet zijn en in de originele verpakking retour gestuurd worden.  Het recht van retour geldt niet voor aankopen van zaken die:
   1. tot stand gebracht zijn overeenkomstig specificaties van koper;
   2. duidelijk persoonlijk van aard zijn;
   3. door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
    snel kunnen bederven of verouderen;
    van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur indien koper hun verzegeling heeft verbroken;
    speciaal, op bestelling zijn gemaakt en zijn derhalve maatwerk. Maatwerk valt buiten dit recht.
    Het recht van retour geldt niet voor een dienst waarmee de verkoper met instemming van de consument is begonnen voordat de afkoelingsperiode is verstreken. Indien aan al deze voorwaarden is voldaan zal het aankoopbedrag binnen 30 dagen worden gecrediteerd.
 9. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 5 GARANTIE

 1. Verkoper garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
 2. De onder 1. genoemde garantie bedraagt voor alle producten minimaal 2 jaar, daar waar een langere fabrieksgarantie van toepassing is wordt dit aangegeven. Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht. Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand. Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.

ARTIKEL 6 ACCEPTATIE EN RECLAMES

 1. De consument is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort consument te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
 2. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen twee dagen na levering schriftelijk aan verkoper te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
 3. Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen zes dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan verkoper met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is verkoper gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrij-kosten in rekening te brengen.
 4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft consument verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst consument gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper en op de wijze zoals door verkoper aangegeven.

ARTIKEL 7 PRIJS

 1. Indien verkoper met de consument bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeen komt, is verkoper niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
 2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de consument de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging, tenzij de bevoegdheid tot prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.
 3. Indien de prijsverhoging plaatsvindt na drie maanden na het sluiten van de overeenkomst is de consument gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, indien de prijsverhoging meer dan 5% bedraagt, tenzij deze prijsverhoging het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst of deze verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 7).

ARTIKEL 8 BETALING

 1. Tenzij anders overeengekomen dient de betaling  vooraf te geschieden op een door verkoper aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.
 2. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 3. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van verkoper en de verplichtingen van de consument jegens verkoper onmiddellijk opeisbaar.
 4. Verkoper heeft het recht de door de consument gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Verkoper kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de consument een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Verkoper kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

ARTIKEL 9 KLACHTENREGELING

 1. De verkoper beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de verkoper.
 3. Bij de verkoper ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de verkoper binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De consument dient de verkoper in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

ARTIKEL 10 OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Verkoper is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: – Consument de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  1. na het sluiten van de overeenkomst verkoper ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de consument de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de consument slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
  2. consument bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
 2. Voorts is verkoper bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van verkoper op de consument onmiddellijk opeisbaar. Indien verkoper de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Verkoper behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 11 AANSPRAKELIJKHEID

 1. Indien door verkoper geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van verkoper jegens consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garanties” is geregeld.
 2. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.
 3. Onverminderd het bovenstaande is verkoper niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van consument.
 4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van verkoper of zijn ondergeschikten.

ARTIKEL 12 OVERMACHT

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor verkoper niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van verkoper worden daaronder begrepen.
 3. Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat verkoper zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zover verkoper ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is verkoper gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

ARTIKEL 13 GESCHILLEN

 1. De rechter in de vestigingsplaats van verkoper is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft verkoper het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Op elke overeenkomst tussen verkoper en de consument is Nederlands recht van toepassing.

DISCLAIMER

De website van Flow Fitness is met de grootste zorg gemaakt. Toch geeft Flow Fitness geen garantie voor de juistheid en/of volledigheid van gegevens, ontwerpen, constructies, producten, die worden weergegeven op deze website.

Aan deze website kan onder geen enkele voorwaarde rechten worden ontleend.

Alle vermelde adviesprijzen zijn incl. BTW. Kleuren en specificaties voorbehouden.